Legal

Algemene voorwaarden

1. Alle facturen zijn contant en in één maal te betalen op de vermelde vervaldag. Tenzij in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomsten met Hannah anders werd bepaald, zal op iedere factuur die niet betaald is uiterlijk 30 dagen na de vervaldag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest van 10 % per jaar verschuldigd zijn. Niet-betaling binnen voormelde termijn van30 dagen zal tevens, behoudens andersluidende bedingen in de bijzonder contractvoorwaarden, aanleiding geven tot betaling door de debiteur van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag.

Alle betalingen zijn draagbaar op de door Hannah aangeduide rekeningen.

2. Elke betwisting betreffende leveringen, prestaties of facturen dient binnen de 8 werkdagen per aangetekend schrijven aan Hannah te worden gemeld. Na verloop van deze termijn worden de aanmerkingen als laattijdig geacht en worden de goederen, prestatiesof facturen als aanvaard beschouwd.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald werd, vallen alle door Hannah ontwikkelde ontwerpen, conceptenen andere producten en diensten, onder de gangbare auteursrechtelijke bescherming. Behoudens specifieke andersluidende overeenkomst tussen de partijen kunnen door Hannah ontwikkelde concepten niet zonder haar uitdrukkelijke toestemming door derden gebruikt, uitgevoerd of gewijzigd worden.

4. Algemene of bijzondere factuur- en/of verkoopsvoorwaarden uitgaande van de klant kunnen Hannah slechts verbinden in de mate ze door Hannah uitdrukkelijk en voorafgaand aanvaard werden.

5. Offertes worden door Hannah gegeven onder voorbehoud van bevestiging van acceptatie van de order door Hannah op het ogenblik van de bestelling.

6. Alle vervoer van goederen door Hannah gebeurt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, op kosten en risico van de klant.

7. Elke leveringstermijn of leveringsdatum, mondeling of schriftelijk opgegeven door Hannah of haaraangestelden, geldt slechts als aanwijzing en zal geen aanleiding kunnen geven tot enige ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van Hannah. 

8. Auteursrecht -Vermogensrecht: Wanneer Hannah onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Hannah de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

9. Voor wat afgesproken termijnen betreft neemt de verkoper een middelenverbintenis op. Niet naleving van termijnen door de verkoper kan dan ook geen aanleiding zijn tot schadevergoeding. Uitvoeringstermijnen worden uitgelegd als aanwijzing.

10. Voor alle eventuele geschillen zijn slechts de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.